Menu
Disclaimer en privacybeleid

Alle rechten voorbehouden. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan volgende modaliteiten en voorwaarden.

Algemeen

Deze modaliteiten en voorwaarden hebben betrekking op deze site van Keten van Hoop België (hierachter vernoemd KVHB). Uw toegang tot of gebruik van één van deze sites wordt beschouwd als uw instemming met deze modaliteiten en voorwaarden. Betreed of gebruik deze sites niet als u zich niet akkoord kunt verklaren met deze modaliteiten en voorwaarden.

Volledigheid en juistheid

Alle informatie, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen, enz. die op of via deze site beschikbaar zijn, (verder “de informatie” genoemd) worden verstrekt zonder enige verbintenis van Keten van Hoop  België. KVHB geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, over de bruikbaarheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie op de sites. Evenmin garandeert KVHB dat deze site of de server die hem beschikbaar maakt vrij zijn van computer “virussen”.
De informatie op deze site kan onjuistheden bevatten en KVHB kan de informatie op elk moment wijzigen, verbeteren en/of veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Afstand van aansprakelijkheid

In geen geval zullen KVHB of contractanten aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomende uit het gebruik van de informatie of de onmogelijkheid tot toegang ertoe .

Links

Deze site kan links of referenties bevatten naar andere websites, maar zelf draagt KVHB geen verplichting of verantwoordelijkheid ten opzichte van de informatie die via zulke links of referentie wordt bekomen. U gaat akkoord om de informatie getoond door KVHB op deze site noch in zijn geheel noch deels aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te verbeteren en om geen links te leggen naar de website van KVHB zonder de voorafgaande toestemming van KVHB.

Gebruiksvoorwaarden

Bij het gebruik van de site verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u geen toegang heeft.

Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht

De informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en andere merken, zijn eigendom van KVHB of van haar medecontractanten & vrijwilligers en zijn beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag alleen gebruikt worden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U verklaart zich akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming KVHB. Niets van wat op deze site staat mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzijgende en licentie om enig intellectueel eigendomsrecht van KVHB of een derde te gebruiken.

Commentaren en communicatie

Informatie die u aan KVHB bezorgt in het kader van het gebruik van de website (via post, e-mail of op een andere manier) mag niet worden beschouwd als confidentieel. Al deze informatie wordt voor zover wettelijk is toegestaan de exclusieve eigendom van KVHB.

Privacybeleid

Privacy is voor jou even belangrijk als voor ons. Het privacybeleid is onder meer van toepassing op (i) onze website en (ii) alle relaties tussen KVHB België en haar sympathisanten, gevers of relaties.

KVHB wil benadrukken dat zij altijd tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die KVHB verzamelt, alsook over de wijze waarop KVHB deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de website impliceert je uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

KVHB gebruikt uw gegevens om u te identificeren en eventueel met u in contact te treden.
KVHB draagt zorg voor de privacy van elke klant of bezoeker van haar website. Al uw gegevens die u op deze website ingeeft, worden strikt vertrouwelijk behandeld door een beperkt aantal van onze werknemers. Wij geven uw gegevens niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand zodat wij u de nieuwsbrief kunnen bezorgen, wij u kunnen identificeren en contacteren, en teneinde u te kunnen informeren over onze activiteiten.
Checkt u graag wat er over uzelf in ons bestand zit? U kunt ons contacteren via info@keten-hoop.be.

Keten van Hoop België
Carnoyplein 15
1200 Brussel
Tel.+  32 2 764 20 60
GSM +32 478 60 50 98
e-mail adres : info@keten-hoop.be

U kunt u uw gegevens opvragen en ze eventueel corrigeren. U kan op elk moment vragen om de gegevens uit het bestand te verwijderen. Tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden kan u zich kosteloos verzetten.
Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank
  TOP