Menu

PRIVACYBELEID EN WETTELIJKE BEPALINGEN

PRIVACYBELEID

Het gebruik van de term « wij » in deze confidentialiteitsverklaring verwijst naar Keten van Hoop België, een internationale vereniging zonder winstoogmerk (ondernemingsnummer: 0463.455.904).

Wij zorgen ervoor dat de gegevens die u ons toevertrouwt worden beschermd.

Informatie wordt uitsluitend verzameld in overeenstemming met de Algemene Verordening (EU) Gegevensbescherming 2016/679 ( AVG).

Onderhavige confidentialiteitsverklaring legt uit op welke manier Keten van Hoop België uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart, onder meer via haar website.

1.Wanneer verzamelen wij informatie die op u betrekking heeft?

Wij verzamelen uw gegevens :

 • Wanneer u ze ons rechtstreeks meedeelt,
 • Wanneer u ze ons onrechtstreeks meedeelt,
 • Wanneer u ze ons via sociale netwerken meedeelt,
 • Wanneer u onze website gebruikt.

 

Rechtstreeks

Gegevens die op u betrekking hebben worden ons onder meer meegedeeld wanneer:

 • u een gift of schenking doet,
 • u zich inschrijft op een van onze evenementen,
 • u met ons communiceert,
 • u zich inschrijft op onze elektronische nieuwsbrieven.

 

Onrechtstreeks

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook via een fondsenwervende organisatie of platform bekomen voor zover u hen liet weten dat u Keten van Hoop België steunt en uw toestemming gaf. Gelieve het confidentialiteitsbeleid van die organisatie te raadplegen wanneer u hen persoonsgegevens meedeelt.

Sociale netwerken

Wij kunnen informatie die op u betrekking heeft bekomen via uw accounts of netwerkdiensten zoals Facebook en Linkedln, voor zover u uw account hebt geconfigureerd om ons uw toestemming te verlenen. Gelieve voor meer informatie uw configuraties en het privacybeleid van die diensten te raadplegen.

Onze website

Wij gebruiken « cookies » die ons helpen de prestaties van onze websites en van onze Belgische campagnes te verbeteren. Wij gebruiken cookies om u een persoonlijke ervaring op onze website te verlenen. Dankzij hen wordt onze website gemakkelijker en sneller gebruikt. Een cookie helpt bijvoorbeeld het type apparatuur dat u gebruikt om op de website te surfen (iphone,laptop,enz…), tijdelijk « te onthouden ».

 

Onze website gebruikt ook cookies van derden die ons toelaten de conversies en activiteiten op onze website bij te houden alsook informatieve en/of promotionele berichten te genereren die bijvoorbeeld op Facebook en in zoekmachines zoals Google verschijnen, voor u en voor andere potentiële gebruikers. Die cookies van derden kunnen informatie verzamelen of ontvangen als gevolg van uw gebruik van onze website om informatieve en/of promotionele berichten te verstrekken of om gelijkaardige doelgroepen te creëren. Wij verzamelen geen persoonsgegeven via deze cookies.

2.Welke informatie verzamelen wij ?

Wanneer u, ongeacht de reden, met ons contact opneemt, verzamelen wij gewoonlijk de volgende informatie:

 • naam;
 • adres;
 • geslacht;
 • taal ;
 • het/de private of professionele elektronische adres(sen);
 • het/de telefoonnummer(s) van een vaste of mobiele telefoon;
 • de naam van de onderneming en de beklede functie binnen de onderneming;
 • de voorkeuren in functie van de geraadpleegde inhoud.

Wanneer u een gift doet, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • uw bank-of creditcardgegevens die overeenkomstig de wettelijke verplichtingen worden bewaard;
 • het bedrag van de reeds gedane giften;
 • de datum van de gift, de identiteit van de doneor en het door hem/haar gebruikte kanaal om de gift te doen (de website van Keten van Hoop België, haar Facebookpagina, anderen).

Wanneer u deelneemt aan een enquête of fondsenwerving zouden wij u ook kunnen vragen:

– wat uw interessesferen zijn, bijv. de medische domeinen of de landen waar we werkzaam zijn;

– tot welke leeftijdsgroep u behoort;

– welke sociale netwerken u gebruikt.

3. Hoe gebruiken wij die informatie?

Wij gebruiken uw informatie om:

 • op uw verzoeken te antwoorden;
 • uw giften te beheren (fiscale attesten inbegrepen);
 • u informatie met betrekking tot onze activiteiten mee te delen;
 • te begrijpen hoe wij onze diensten en informatiemiddelen kunnen verbeteren;
 • onze activiteiten met betrekking tot fondsenwerving te ontleden en te verbeteren.

 

Sensibilisering en fondsenwerving

Wij sturen u berichten per post of per email om u op de hoogte te brengen van de acties van Keten van Hoop België en u te tonen waarom uw hulp het verschil maakt.

Wij doen dit ook om fondsen in te zamelen op een volledig transparente wijze, in relatie tot onze acties en noden. In de mate van het mogelijke zullen wij altijd met uw voorkeuren rekening houden en ons best doen om u informatie te sturen binnen uw interessesfeer, in het formaat dat u verkiest en volgens de door u gewenste frequentie.

De communicatie die u van Keten van Hoop België kunt verwachten, is o.m.:

 • ons tijdschrift en onze speciale uitgaven;
 • nieuws omtrent onze acties, per email;
 • informatie over specifieke projecten waarvoor uw hulp nodig kan zijn;
 • uitnodigingen op evenementen;
 • dankbetuigingen en informatie m.b.t. projecten die u hebt gesteund.

Onderaan onze direct marketing e-mails kunt u zich uitschrijven of uw voorkeuren actualiseren door met ons contact op te nemen.

Sociale netwerken

Wij kunnen op uw profiel openbaar gemaakte informatie gebruiken om u berichten te sturen die zo goed mogelijk aan uw interessesferen beantwoorden.

Op de sociale netwerken zullen wij nooit enige persoonlijke of gevoelige informatie vragen.

Wij kunnen uw berichten op sociale netwerken heruitgeven of delen voor zover ze op Keten van Hoop België en onze activiteiten betrekking hebben en wij eerst uw toestemming hiertoe hebben gekregen.

Wij kunnen op onze sociale mediakanalen geplaatste vragen, verzoeken of commentaar, antwoorden. Wij kunnen op uw profiel gevonden informatie gebruiken om er gemakkelijker op te antwoorden.

Gelieve uw sociaal-netwerk accounts na te gaan indien u de openbaar gemaakte informatie wil wijzigen.

4. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Het personeel van Keten van Hoop België

Uw informatie is slechts toegankelijk voor medewerkers, vrijwilligers en werknemers, die naar behoren opgeleid zijn en strikt gehouden zijn tot een confidentialiteitsverplichting. Wij onderzoeken regelmatig de lijst van de personen die toegang hebben tot uw informatie en houden de lijst up-to-date.

Onderaannemers

Wij doen een beroep op bedrijven die ons helpen bij het beheren en opslaan van uw persoonsgegevens en bepaalde activiteiten voor ons uitvoeren. Wij zorgen ervoor dat die bedrijven hetzelfde niveau van confidentialiteit eerbiedigen als waartoe wij ons verplichten.

5. Hoe bewaren wij uw gegevens veilig?

Wij nemen maximaal adequate technische en organisatorische maatregelen en voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en het verlies, misbruik of wijziging ervan tegen te gaan, bijvoorbeeld door de versleuteling van onze online formulieren en monitoring van ons netwerk, en we gebruiken de certificaten van de SSL-beveiligingsnorm.

6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig en wij eerbiedigen de wettelijke termijnen rekening houdende met de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld.

7. Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens.

Elke organisatie moet een wettelijke basis hebben om persoonsgegevens die vallen onder de wetgeving betreffende de bescherming van gegevens, te verzamelen en te gebruiken.

Het betreft de informatie verwerkt op basis van:

 • de toestemming van de persoon (bijv. voor het verzenden van direct marketing via e-mail);
 • de noodzaak om een wettelijke verplichting na te leven ( bijv. om een aangifte voor fiscale aftrek te verwerken);
 • onze legitieme belangen.

Onze legitieme belangen hebben o.m. betrekking op:

 • het beleid, o.m. de realisatie van onze caritatieve doeleinden, de financiële verslaggeving en andere vereisten van naleving van regelgeving;
 • het administratief en operationeel beheer, o.m. om te antwoorden op verzoeken tot informatie, evenementenbeheer, vrijwilligersadministratie en naleving van tewerkstellings- en wervingsvereisten ;
 • fondsenwerving en informatie over onze projecten.

8. Hoe krijgt u toegang tot uw gegevens en hoe kunt u ze wijzigen?

Wanneer u uw rechten wil uitoefenen en o.m. uw gegevens wil actualiseren of wijzigen of uw voorkeuren wil wijzigen, kunt u contact nemen met Keten van Hoop België:

 • via e-mail op het adres info@keten-hoop.be
 • per post, ondertekend en gefrankeerd, gericht aan: Keten van Hoop België, Carnoyplein 15, 1200 Brussel;
 • per telefoon : + 32 2 764 20 60

9. Wanneer actualiseren wij deze confidentialiteitsverklaring?

Wij zullen onderhavige confidentialiteitsverklaring wijzigen wanneer dit noodzakelijk zal blijken. Indien wij belangrijke wijzigingen aanbrengen aan de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan zullen wij dit duidelijk op onze website aankondigen. Onderhavige confidentialiteitsverklaring werd zo volledig mogelijk opgesteld maar is niet exhaustief. Indien u desbetreffend vragen zou hebben, of commentaar of suggesties, aarzel dan niet om met ons contact te nemen.

 

WETTELIJKE VERMELDINGEN

AANSPRAKELIJKHEID

Keten van Hoop België wijst elke aansprakelijkheid af voor fouten, nalatigheden, of ongewenste gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van door haar verspreide of meegedeelde informatie.

Keten van Hoop België is slechts gehouden tot een middelenverbintenis met betrekking tot de informatie die zij verspreidt of meedeelt aan de personen die de website gebruiken.

Keten van Hoop België waarborgt geen permanente toegankelijkheid, goede werking of afwezigheid van verstoring van haar website.

Bovendien kan het gebruik van hyperlinks uw raadpleging van onze website naar andere servers leiden, servers waarover Keten van Hoop België geen controle heeft.

INTELLECTUELE EIGENDOM

De website met inbegrip van de teksten, lay-out, grafische elementen, presentatie, logo’s, software en andere inhoudelijke elementen, zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Keten van Hoop België of van anderen, zoals auteursrechten, naburige rechten en merkenrechten.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop, distributie, publicatie, adaptatie, vertaling, verwerking of gebruik, zelfs gedeeltelijk, van deze website is verboden, behoudens schriftelijk en voorafgaand akkoord van Keten van Hoop België.

TOEPASSELIJKE WET EN BEVOEGDE JURISDICTIE

Onderhavige voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. De geschillen die eruit voortvloeien vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

  TOP