Menu

De Keten van Hoop verkiest een benadering met klemtoon op lokale verankering van het project door o.a. het ontwikkelen van een echt partnerschap met de privésector.  Ze is bron van financiering voor bepaalde investeringen die sterk gericht zijn op het project (b.v. een deel van de medische apparatuur), maar ook voor het dekken van de kosten van gezondheidszorg voor bepaalde kinderen.

De NGO legt een specifieke klemtoon op de kwaliteit van het beheer van zijn partnerschappen en externe middelen.

Het sterk focussen van haar interventies (geconcentreerde specifieke zorg voor een groot aantal patiënten bereikbaar) noodzaakt een ontwikkeling van een pool van competenties, die duidelijk gepositioneerd moet zijn, erkend en solide binnen een georganiseerd netwerk.

In deze logica is een kwalitatieve, lokale verankering van de projecten een noodzakelijke voorwaarde om de gestelde doelstellingen duurzaam te bereiken.  De NGO streeft dan ook naar een model van collaboratief beheer van het project samen met haar partners.

Deze aanpak geniet ook de voorkeur zowel in de institutionele strategie van de NGO als het proces van implementatie van het project.

De institutionele strategie van de Keten van Hoop België (KVH-B) om deze aanpak toe te passen is voorafgegaan door een lang proces van identificatie en participatieve analyse van problemen, noden en in te voeren oplossingen.  Hiervoor worden alle deelnemende partijen geraadpleegd of ze zich als interne partner positioneren (dezelfde objectieven beogen en actief zijn op het terrein) of als externe partner (publieke en private gezondheidszorg, experten, andere organisaties met complementaire objectieven en acties, private- of publieke schenkers, autoriteiten en nationale gezondheidszorgprogramma’s).

Daarna, zoals momenteel van toepassing in de Democratische Republiek Congo, zal de NGO een gemeenschappelijk beheersinstrument ontwikkelen voor de realisatie van een duidelijk bepaalde missie en dit delen met alle partners.  Hierdoor worden evenwichtige en wederzijdse afspraken geïnstitutionaliseerd en onderlinge relaties geregeld.  De modaliteiten van het gemeenschappelijk beheer worden bepaald in een specifieke conventie of in de statuten van een overkoepelende vereniging die dan een samenwerkingsplatform vormen.

Het opzetten en de werking van zo’n platform beoogt de versterking van de capaciteiten van de lokale partners met de bedoeling een project op te zetten dat op midden-lange termijn autonoom kan functioneren.

De geleidelijke afbouw van het engagement van de KVH-B in dit type van opzet, wordt gepland in functie van de resultaten van de versterkingsacties van de lokale partners, meer bepaald op het vlak van medische expertise (specifieke vormingsplannen en beslissingen op technisch vlak van het project), alsook op het vlak van financiële middelen (permanente systemen van fondsenwerving) en HR (voornamelijk beheerscompetenties).

  TOP